Skulpturen

 

Peter Pilz – Torony, 1993 /// Peter Pilz: wooden house (zum Beispiel), 2009 /// Peter Pilz: Bombentrichter, 2001 /// Peter Pilz: minus house /// Peter Pilz mit Thomas Hornemann (Malerei): Pavillon 2013-14 /// Hartwig Walcher: hook, 2013 /// Peter Pilz mit Thomas Hornemann (Malerei): Tempel, 2005 /// Tobias Hauser: Brücke, 2014 /// Ronald Zechner: In die Landschaft gewürfelt, 2014 /// Peter Kogler: Hand, 2016